Koncepce Základní školy Kralovice, okres Plzeň-sever,
příspěvková organizace
na období 2010 -2015


I. Základní cíle:

Poskytnout žákům kvalitní základní všeobecné vzdělání vybudovat u žáků předpoklady
pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě a na trhu práce rozvíjet osobnost každého žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat
a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními
a mravními hodnotami.

II. Prostředky k dosažení cílů aneb Jak těchto cílů dosáhnout?

1. Školní vzdělávací program - „Učíme se pro život“:
- pracovat podle Školního vzdělávacího programu – „Učíme se pro život“, rozpracovaného
  tematickými plány do jednotlivých předmětů
- při plnění školního vzdělávacího programu klást velký důraz na to, aby byly plně rozvíjeny
  příslušné kompetence žáků
- připravit žáky na celoživotní vzdělávání
2. Klima školy:
- pokračovat ve vytváření kulturního prostředí školy
- budovat mezilidské vztahy na vzájemném respektu, slušném chování, toleranci a loajalitě
- všechny dostupné prostředky využít k primární prevenci sociálně patologických jevů
  s cílem vytvořit bezpečné prostředí pro žáky
- podporovat zdravý životní styl
3. Organizace školy:
- dodržovat organizační schéma školy
- dodržovat organizační řád školy, průběžně jej inovovat v souladu se skutečnými potřebami
  školy
- uplatňovat osobní a profesionální odpovědnost v práci pracovníků školy
- uplatňovat osobní zodpovědnost za dodržování školního řádu a za výsledky
  vlastního vzdělávání a chování u žáků školy
- utvářet prostor pro práci výchovného poradce, metodika primární prevence, pracovníků
  PPP Plzeň a výchovné komise
4. Práce s talentovanými a integrovanými žáky:
- individuálně pomáhat každému integrovanému žákovi, vést ambulantní nápravnou péči
- pokračovat v logopedické péči o žáky 1. stupně
- organizovat školní kola vědomostních a sportovních soutěží s návazností na okresní
  a krajská kola
- organizovat přípravu žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky
- organizovat exkurze zaměřené na region
- organizovat zahraniční studijně poznávací zájezdy
5. Zájmová činnost:
- využít kapacitu školní družiny
- při práci ve školní družině vycházet ze zpracovaného vzdělávacího programu pro zájmové
  vzdělávání
- úzce spolupracovat s DDM Radovánek
6. Spolupráce s rodinou:
- klást velký důraz na spolupráci třídních učitelů, vychovatelek školní družiny a vedení školy
  s rodinami žáků
- podporovat oboustrannou vzájemnou informovanost mezi školou a rodinou
- připravovat veřejné akce pro rodiče žáků z důvodu upevnění vztahů mezi oběma stranami
- společně řešit problémy, poskytovat profesionální informace a kontakty
- poskytnout pomoc při řešení záškoláctví
- ZŠ Kralovice = otevřená škola
7. Projekty:
- zpracováním projektů v rámci EU, MŠMT, Plzeňského kraje a dalších institucí dokončit
  modernizaci výuky v základní škole
8. Priority:
- výuka anglického jazyka a nejméně jednoho dalšího cizího jazyka
- matematická a čtenářská gramotnost
- počítačová gramotnost
- sportovní a tělesná výchova
- dobré mezilidské vztahy


V Kralovicích 2.9.2010

Mgr. Dana Duxová
ředitelka ZŠ Kralovice