Dějepis

Školní rok 2018/2019

Dějepisná vycházka

V pátek 9. 11. 2018 žáci 6.A navštívili muzeum v Mariánské Týnici, aby si rozšířili své znalosti z hodin dějepisu. Nejdříve si vyslechli velmi zajímavou přednášku na téma archeologie, dozvěděli se další informace o životě v pravěku a pak následovala archeologická dílna.

Tato část byla pro všechny nejzajímavější a všem se líbila. Žáci viděli pazourek, pěstní klín, sekery, srpy a další nástroje a zbraně. Všechno si mohli nejen prohlédnout, ale i na všechno sáhnout, potěžkat.

Žáci museli plnit také úkoly – poznat předměty, určit, k čemu se používaly a z čeho jsou vyrobené. Všichni se aktivně zapojili a po vyplnění pracovního listu se dozvěděli správné odpovědi.

Prakticky si vyzkoušeli také práci archeologa a skládali části rozbitých kachlí.

Celou akci všichni žáci hodnotili kladně a velmi se jim líbila.

Mgr. Olga Vaňhová

 

Školní rok 2017/2018

Historická exkurze

       Ve dnech 10. a 11. 5. 2018 jsme se zúčastnili historické exkurze, kterou pořádala ZŠ Jesenice. V čele výpravy byla Mgr. Petra Hrůzová. Ve čtvrtek ráno jsme se sešli na parkovišti u školy. V 8 hodin jsme se vydali na cestu. Naše první zastávka byla v Českém Krumlově. Prohlédli jsme si historickou část města a od naší průvodkyně jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Potom jsme přejeli do Vyššího Brodu, kde bylo zajištěné ubytování. Po večeři jsme si šli prohlédnout klášter, kde skutečně žijí mniši.
       Druhý den po snídani jsme se vydali na cestu do rakouského města Mauthausen. Tam jsme navštívili koncentrační tábor, výklad jsme měli v angličtině. Po skončení prohlídky jsme se vydali na cestu k domovu. Do Kralovic jsme přijeli ve 20,30 hod.
       Exkurze se nám líbila, byla velmi zajímavá a poučná, dozvěděli jsme se mnoho nových informací a rozšířili si naše znalosti z hodin dějepisu.

Žáci 9.A a 9.B

Fotografie ve fotogalerii.

Školní rok 2016/2017

Dějepisná olympiáda - školní kolo

Dne 21.11. 2016 proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády, zaměřené na Habsburky 18. století; jmenovitě Marii Terezii coby ženu, matku a panovnici. Všichni žáci prokázali velmi dobré znalosti a orientaci v historických souvislostech.

Výsledné pořadí soutěže:

  1. místo – Alexandra Gabčová, 9.B
  2. místo – Simona Šubrtová, Tereza Sebránková, 9.B
  3. místo – Anna Bocková, 9.A

Do okresního kola postupují žákyně A. Gabčová, S. Šubrtová a A. Bocková, které se budou na soutěž připravovat pod vedení Mgr. D. Duxové a Mgr. M. Kronďákové.

Všem soutěžícím děkuji za účast, projevený zájem o historii a postupujícím přeji hodně úspěchů v dalších kolech této náročné vědomostní soutěže.

Mgr. Miroslava Kronďáková

Dějepisná olympiáda - školní kolo

/album/dejepisna-olympiada-skolni-kolo/p1090115-jpg/ /album/dejepisna-olympiada-skolni-kolo/p1090116-jpg/ /album/dejepisna-olympiada-skolni-kolo/p1090118-jpg/

Školní rok 2015/2016

Karel IV. - 700 let

„Z dálky znějí tóny flétny a do kulis středověkého Karlštejna vchází samo veličenstvo, Karel IV., se svou početnou družinou, všichni oděni do nápaditých dobových kostýmů. Dvorní šašek jim razí cestu mezi přihlížejícími žáky, kteří v němém úžasu sledují příchozí …“

V takovémto duchu se neslo zahájení projektového dne „Karel IV. – 700 let“ v ZŠ Kralovice, který připadl na předvečer výročí narození této významné historické osobnosti. Tato myšlenka se zrodila v hlavách žáků 8.B pod vedením vyučující dějepisu, Mgr. Dany Duxové, kteří přichystali ostatním žákům nevšední zážitky dle následujícího scénáře.

Po příchodu členů družiny se jako první ujal slova sám vladař a přiblížil žákům všechny důležité momenty svého života. Stejným způsobem se představili i ostatní členové královského dvora, jeho manželky, dvorní dámy, trubadúři, významní stavitelé - Petr Parléř a Matyáš z Arrasu, mistr Theodorik, arcibiskup Arnošt z Pardubic a další významné osobnosti.

Následoval přesun do provizorního rytířského sálu, kde se již žáci, ve spolupráci se všemi členy družiny, aktivně zapojili do vzdělávací části projektu a v souladu s obdrženými pracovními listy vyhledávali klíčové informace, které byly umístěny na  panelech s historickou tématikou, jež žáky obklopovaly a vtáhly do středověkého dění.

Závěrečná část, probíhající pod taktovkou králova doprovodu, se nesla v duchu doplnění, kontroly a shrnutí informací obsažených v pracovních listech.

Nadšení pro věc a zapálení pro historii všech zúčastněných umožnilo žákům 4. – 7. ročníků nahlédnout pod pokličku života největšího z Čechů, Karla IV., a přispělo k důstojné oslavě jeho narozenin.

Tečku za projektovým dnem učinila odměna v podobě návštěvy výstavy korunovačních klenotů a pražských míst, spjatých s postavou Karla IV., kterou zapojeným žákům a jejich vyučující dopřálo vedení kralovické školy jako výraz poděkování za realizaci akce.

Mgr. Miroslava Kronďáková, ředitelka školy

Fotografie z projektu zde.

Výstava Titanik

Ve čtvrtek 10.3. 2016 jsme navštívili unikátní výstavu Titanik, která se konala v Praze. Podrobně mapovala cestu zaoceánské lodi Titanik, jež se na svoji první plavbu ze Southamptonu do New Yorku vydala 10. dubna 1912. Ačkoli byla považována za nepotopitelnou, 14. dubna 1912 narazila do ledovce a katastroficky ztroskotala.

Při vstupu obdržel každý návštěvník palubní lístek se jménem pasažéra, jenž na Titaniku skutečně cestoval, a audio průvodce, se kterým jsme se postupně po časové přímce přenesli až do roku 1912, kdy na moře vyplula největší loď té doby. Na výstavě jsme měli možnost získat mnoho informací o konstrukci lodi, prohlédnout si různé exponáty, vybavení kajut, zhlédnout videoprojekce o stavbě a ztroskotání. Když jsme procházeli chodbou s červeným kobercem a falešnými dveřmi, člověk si opravdu připadal jako na gigantickém Titaniku, který měl tři paluby a čtyři komíny. Největší zážitek pro nás byl, že jsme se mohli dotknout ledovce. Překvapivé bylo, kolik lidí na Titaniku cestovalo, kolik jich přežilo, nebo zahynulo. V závěru výstavy jsme si mohli zjistit, jestli náš pasažér ze vstupenky přežil, či nikoli. Nakonec jsme si koupili suvenýry a vyrazili na cestu domů.

Výstava byla velmi zajímavá a poučná a přinesla nám nové poznatky.

Fotografie z výstavy zde.

Projekt Krokus

ZŠ Kralovice se v letošním školním roce zapojila do projektu Krokus. Tento projekt je určený pro žáky ve věku 11-18 let a každoročně se do něj zapojují školy po celém světě.

Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tématiku šoa mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečí diskriminace, předsudků a fanatismu. Irská organizace HETI poskytuje školám cibulky žlutých krokusů, které žáci na podzim zasadí. Cibulky symbolizují jeden a půl milionu židovských dětí a tisíce ostatních dětí, které byly v průběhu holocaustu zavražděny. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo začátkem února – kolem Dne obětí holocaustu (27. ledna).

Sázení cibulek a následné pozorování růstu květin podporuje proces získávání znalostí o nezbytnosti vzájemné tolerance a respektu ve společnosti.

Fotografie zachycují žákyně 9. ročníku, které se společně se svými spolužáky pod vedením Mgr. Dany Polívkové podíleli na realizaci celé akce.

Vedení školy tímto děkuje všem zaměstnancům a žákům, kteří přispěli ke zdaru této preventivní smysluplné akce.

Mgr. Miroslava Kronďáková

Projekt Krokus

/album/projekt-krokus/img-5928-jpg/ /album/projekt-krokus/img-5930-jpg/ /album/projekt-krokus/img-5933-jpg/

Školní rok 2014/2015

Památník Terezín 2015

Dne 26.5. 2015 navštívili žáci 8. a 9. ročníku ZŠ Kralovice Památník Terezín.

Výchova dětí a mládeže k toleranci a spolupráci, k humanistickým kulturním tradicím, formování jejich osobností tak, aby se v nich slučovala svoboda jedince s právním řádem, patří k základním cílům vzdělávací politiky našeho státu.

V naší společnosti se začaly ve větší míře objevovat dříve potlačované či jen okrajově se vyskytující jevy a předsudky, které v mnoha případech přehlížejí humanistické hodnoty a oprávněné lidské a občanské nároky jedinců i společenských skupin: netolerance, xenofobie, a jak ukazují i výsledky průzkumu veřejného mínění - i počínající rasismus. Znepokojující je zejména skutečnost, že věkový průměr těch, u kterých se postoje netolerance, xenofobie a rasismu projevují, se posunuje stále k nižší věkové hranici a že se tyto projevy stávají přijímanou filozofií širšího spektra mládeže, často již v období povinné školní docházky.

S ohledem na závažnost problematiky a vzhledem k tomu, že škola se podílí na formování životního postoje dětí a  mládeže významnou měrou, je nezbytné věnovat na základních školách výchově k toleranci zvýšenou a trvalou pozornost.

Působit na děti a mládež ve smyslu boje proti rasismu, netoleranci a xenofobii je možné např. prostřednictvím učebních osnov dějepisu, které umožňují proniknout hlouběji do příčin historických událostí a společenských procesů. Možnosti, které nabízí současné učební dokumenty je třeba důsledným způsobem využít a dále tvůrčím způsobem rozvinout.

A právě zde vznikla myšlenka navštívit Památník Terezín, což  je specializovaná česká kulturní instituce, která má za úkol uchovávat památku na oběti nacistické perzekuce během 2. světové války.  Žáci navštívili všechny objekty Památníku Terezín, prohlédli si Malou pevnost, Národní hřbitov, Židovské ghetto a hřbitov s krematoriem. Prohlídka byla doprovázena odborným průvodcovským výkladem.

Tento projekt považuji jako pedagog za velmi přínosný, neboť přispívá k morálnímu vybavení žáka, k pochopení nebezpečí nacionalismu, rasismu a náboženské nesnášenlivosti pro společnost.

Tato finančně náročná akce se mohla uskutečnit jen díky vstřícnému přístupu ze strany Města Kralovice, zřizovatele školy, který si zaslouží velké poděkování za tento aktivní přístup k správnému formování a utváření životního postoje dětí a mládeže.

Mgr. Miroslava Kronďáková
ředitelka školy

Fotogalerie: Dějepis

/album/fotogalerie-dejepis/img-5090-jpg/ /album/fotogalerie-dejepis/img-5118-jpg/ /album/fotogalerie-dejepis/img-5130-jpg/

ARCHEOLOGIE ZBLÍZKA

EXKURZE 7. A,B - 16. 10. 2014

TEORETICKÁ ČÁST

Na první část exkurze jsme nemuseli jet daleko, vlastně probíhala ve škole. Dozvěděli jsme se, že archeologie nemusí být jen o kopání. Jde o archeologii bez kopání. Buď se můžete proletět letadlem, nebo si udělat pořádnou procházku. Všímáte si  různých nerovností terénu, barvy hlíny, tvarů kamenů, vedení obchodních cest,…

Archeologie destruktivní je taková, při níž se vykopávají různé nálezy. Často se nacházejí kovové nálezy, kosti, šperky, keramika apod. Málo se nálezy nacházejí v ledu, soli, na suchých místech, ale častěji pak ve vlhku, např. v bažině. Stáří nálezu se určuje podle hloubky uložení v půdě, čím blíže k povrchu, tím mladší je nález. Archeologové často se spolupracují s dendrology, kteří počítají letokruhy na stromech, a tím určí stáří stromu. Také můžeme zjistit, z jaké doby je archeologický nález, např. železo nemůže být z doby kamenné. 

STARÝ PLZENEC-HŮRKA – PRAKTICKÁ ČÁST

 Na druhou část exkurze jsme museli jet autobusem. V první řadě jsme si museli uvědomit rozdíl mezi hradištěm a hradem. Hradiště mělo větší rozlohu než hrad. Hradiště byla budována dříve než hrady a měly ochránit i obyvatele podhradí. Hradiště Hůrka mělo 2 kostely, ze kterých se dochovaly a my si prohlédli už jen základy, různé řemeslné domy o rozměru 4x4m, zásobní jámy na obilí, silné opevnění. Pod hradištěm vedla obchodní stezka do Německa a teče tudy řeka Úslava, která sloužila jako zdroj pitné vody pro celé hradiště i pohradí. Pro nás je nejdůležitější jediná dochovalá stojící stavba a tou je rotunda sv. Petra a Pavla, která pochází 10. - 11. století. Byla postavena v románském slohu, sloužila dokonce k ochraně obyvatel v době ohrožení. V současné době je vysvěcená a konají se tu několikrát do roka bohoslužby.

KATEDRÁLA SV. BARTOLOMĚJE

Naše exkurze pokračovala do Plzně – do jejího největšího kostela. Dříve malý kostel sv. Bartoloměje, byl přestavěn ve středověku na katedrálu v gotickém slohu. Ta je největší v západních Čechách a zároveň má nejvyšší věž vysokou 102,6 metru. Okna jsou vyplněna barevnými vitrážemi, což je zobrazení děje na okně. V katedrále jsou také nejstarší varhany na Plzeňsku. Na starobylém dřevěném oltáři jsme si mohli prohlédnout nejvzácnější gotickou sochu od neznámého mnicha - Plzeňskou madonu.

Exkurze byla velmi zajímavá se nám všem líbila.

                                                                        A. Bocková a kolektiv žáků 7.A

Exkurze 7. ročník

/album/exkurze-7-rocnik/img-3445-jpg/ /album/exkurze-7-rocnik/img-3459-jpg/ /album/exkurze-7-rocnik/img-3479-jpg/

Školní rok 2012/2013

Návštěva Terezína

Dne 6. 5. 2013 navštívili žáci ZŠ Kralovice město Terezín, památník, připomínající tragické osudy Židů v době 2. sv. války. Tento projekt, hrazený z dotačního programu KÚ Plzeň a ZŠ Kralovice, má preventivní charakter a vznikl jako reakce na narůstající xenofobní a nacionalistické nálady v České republice a Evropě vůbec.

Žáci 8. a 9. ročníku zhlédli všechny dostupné objekty Památníku Terezín, místa, doposud  připomínající někdejšího utrpení a sloužící jako výstraha budoucím generacím.

Tato akce završila dlouhodobý zájem žáků o problematiku holocaustu, přispěla k dokonalejšímu pochopení tragického období v dějinách 20. st. a stala se podnětem k přemýšlení a hledání cest, jak předejít a zabránit opakování se kruté historie. Tato finančně náročná akce se mohla uskutečnit jen díky vstřícnému přístupu a podpoře ze strany KÚ Plzeň a ZŠ Kralovice. Tímto krokem obě instituce přispívají k formování a odpovědnějšímu chování žáků, občanů ČR.

Mgr. Miroslava Kronďáková